Правилник на благотворителната кампания #BePresent

article_huawei

Организатор на кампанията „#BePresent“

 1. Организатор на благотворителната кампания „#BePresent – Веднъж в годината, оставете телефона настрана…и направете специалния момент възможен“ („кампанията“) е „Хуауей Технолоджис България – ЕООД“ („Хуауей“), с фирмен регистрационен номер: BG131430481, със седалище и адрес на управление в гр. София, Цариградско шосе №115 Г бл. сграда Мегапарк, ет 13. („Хуауей“ или „Организатора“).
 2. Кампанията се организира и провежда със съдействието на сдружение с нестопанска цел „Празнични герои“ (“Holiday Heroes”), с БУЛСТАТ 176488628, със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. „Златовръх“ 34, вх. Бизнес, ет. 1, по възлагане от „Хуауей“.

Правилник на кампанията и неговата наличност

 1. Настоящият документ съдържа всички правила за провеждане на кампанията. В случай на празноти, възникналите казуси в резултат на тези празноти ще бъдат решавани съвместно от представители на „Хуауей“ и „Празнични герои“. Техните решения ще бъдат окончателни и задължителни за участниците в кампанията.
 2. Настоящият правилник важи за всички участници. Фактът на включването им в кампанията означава, че те са се запознали с него и са приели условията му.
 3. Правилникът ще бъде на разположение на участниците през целия период на кампанията на https://holidayheroes.bg/huawei/, както и в официалната Facebook страница на „Хуауей“ в България https://www.facebook.com/HuaweimobileBG/?fref=ts, секция “Notes”.

Териториален обхват на кампанията

 1. Кампанията се организира и провежда на територията на Република България. Кампанията се провежда в социалните мрежи, а правилата за участие са достъпни на подуебсайта на https://holidayheroes.bg/huawei/. Информация за кампанията може да бъде намерена също така и във фейсбук страницата на „Хуауей“ в България на адрес https://www.facebook.com/pg/HuaweimobileBG/notes/?ref=page_internal

Период на кампанията

 1. Кампанията се провежда от 08:00 часа на 28.11.2016 г. до 23:59 часа на 20.01.2017 г. включително. В този период ще се проведат три етапа на кампанията:
  • a. Първият етап се нарича „Споделяне на кампанията #BePresent“. По време на този етап участниците ще споделят своите коментари под специалния пост за кампанията във фейсбук страницата на Хуауей на адрес https://www.facebook.com/HuaweimobileBG/, съдържащ хаштага #BePresent и 60-секунден телевизионен клип за кампанията, или под поста на известна обществена личност, споделила същия специален пост от фейсбук страницата на Хуауей на своята „стена“ (т.нар. news feed). „Хуауей“ ще дарява по 1 лв. за всеки написан („споделен“) коментар от потребители под поста в нейната фейсбук страница, или под поста на известната личност. Етапът „Споделяне на кампанията #BePresent“ започва от 08:00 часа на 28.11.2016 г. и продължава до 23:59 часа на 25.12.2016 г. включително.
  • b. Вторият етап се нарича „Представяне на резултатите от кампанията #BePresent“. След края на първия етап, ще бъде направена равносметка за общия брой коментари. Ще бъде калкулирана сумата, събрана чрез написване на коментари. Тя ще бъде определена за финансово дарение на семейства с деца в нужда предложени от “Празнични Герои” и представена в дните между 25.12.2016 и 20.01.2017 г., чрез средствата за масова информация и в социалните канали за комуникация на кампанията.
  • c. Третият етап се нарича „Избор на семейства в нужда“ и ще се проведе след 06.01.2017 г. По време на този етап ще бъдат изтеглени на случаен принцип и в присъствието на нотариус определена бройка семейства в нужда с деца на възраст 4-15 години (предложени от “Празнични Герои”), които ще получат материална подкрепа (на база събраната сума от споделяне на коментари) от „Хуауей“ чрез Holiday Heroes. Семействата ще бъдат избрани от Holiday Heroes на база техни досегашни кампании и база данни със семейства. Наградите ще бъдат връчени в периода 12-20.01.2017 г.
 2. След приключване на трите основни етапа на кампанията, „Хуауей“ ще направи два видео репортажа за връчването на материалната награда на две от семействата в нужда, изтеглени по време на последния етап.
 3. Организаторът има право да удължи сроковете на всеки един от етапите по свое усмотрение, ако има необходимост от това, за което хората ще бъдат уведомени чрез публикация на https://holidayheroes.bg/.
 4. Организаторът ще уведомява масовата общественост за хода на кампанията чрез комуникация в традиционните и социални медии в България.

Право на участие

 1. Право на участие в кампанията има всяко физическо лице на възраст над 16 години години, което постоянно пребивава на територията на Република България, при условията, изложени в настоящия правилник.
 2. Право на получаване на материална награда имат само семействата в нужда (предложени от “Празнични Герои”), определени на случаен принцип в томбола в присъствието на нотариус.
 3. В кампанията нямат право на получаване на материална награда служителите на „Хуауей“, сдружение с нестопанска цел „Празнични герои“, рекламните агенции, свързани с Кампанията, както и техните деца, съпрузи или други членове на семействата им.

Механизъм на кампанията

 1. Хората, които желаят да участват в кампанията, не са обвързани по никакъв начин с извършването на покупка на каквито и да било стоки и/или услуги, независимо дали те са предлагани от „Хуауей“, от свързаните с него дружества или от трети лица, нито с направата на дарение на „Хуауей“, свързаните с него лица и партньорите му в кампанията или техни служители.
 2. Хората, желаещи да участват в кампанията, могат да направят това директно чрез своя личен профил във Facebook. Необходимо е да напишат и споделят своите коментари под специалния пост за кампанията във фейсбук страницата на Хуауей на адрес https://www.facebook.com/HuaweimobileBG/, съдържащ хаштага #BePresent и 60-секунден телевизионен клип, или под поста на известната/и личност/и, подкрепили кампанията.
 3. Постът за за кампанията във фейсбук страницата на Хуауей ще бъде публикуван на 28.11.2016 и ще бъде активен за един месец до 25.12.2016 г. По време на този период (28.11.2016 – 25.12.2016) „Хуауей“ ще дарява по 1 лв. за всеки написан („споделен“) коментар от потребители под поста в нейната фейсбук страница, или под поста на известната личност. За валидни ще се считат всички коментари, написани под поста във фейсбук страницата на „Хуауей“, както и под постовете на известните личности, и съдържащи хаштаг #bepresent
 4. Общата сума, която „Хуауей“ ще дари на сдружение „Празнични герои“, ще бъде определена на база брой коментари съдържащи хаштаг #bepresent под специалния пост за кампанията, във фейсбук страницата на Хуауей и в личните профили на известните личности. Сумата няма да надвишава общата стойност от 20 000 лв.
 5. Събраната сума ще бъде обявена в дните между 25.12.2016 и 30.12.2016 г., чрез средствата за масова информация и в социалните канали за комуникация на кампанията. Тя ще бъде определена за финансово дарение на семейства с деца в нужда предложени от “Празнични Герои”
 6. За да участват в кампанията, хората следва да имат интерес към темата за споделяне на кампанията и да желаят да подпомогнат благотворителната кауза на „Хуауей“.
 7. За да се участва в кампанията, не е необходима физическа регистрация. Необходимо е всеки желаещ да направи следните неща:
  • Влиза със своя личен профил във Facebook
  • Посещава страницата на „Хуауей“ във Facebook на адрес https://www.facebook.com/HuaweimobileBG/ или личния профил/страница на някое от известните лица, подкрепящи кампанията
  • Написва коментар чрез написване на статус с хаштаг #bepresent под поста за кампанията, съдържащ хаштага#BePresent и 60-секунден телевизионен клип.

Вид и брой на наградите

 1. Организаторът е предвидил материални награди, закупени със събраните средства за семейства с деца в нужда, които ще бъдат избрани на случаен принцип в присъствието на нотариус и връчени чрез сдружение „Празнични герои“.
 2. Не се допуска размяна, прехвърляне или продажба на предметните награди на трети лица.

Отговорност на организатора и неговите партньори в кампанията

 1. Единствената отговорност на организатора и неговите партньори в кампанията е да предоставят обявените в настоящия правилник награди чрез събраната сума от участници в кампанията. Те няма да отговарят за каквито и да е вреди, разходи или неудобства, претърпени от участниците във връзка или по повод участието им в кампанията, независимо доколко техните претенции са основателни.
 2. Всякакви разходи, които участниците са направили във връзка или по повод на кампанията са за тяхна сметка и те нямат право да ги търсят от Организатора или неговите партньори в кампанията.
 3. Участници, които не отговорят на изискванията на настоящия правилник, нямат право на участие.

Приложимо право

 1. Провеждането на кампанията се извършва съобразно изискванията на българското законодателство.
 2. Всякакви спорове във връзка с нея, които не могат да бъдат разрешени по извънсъдебен ред, следва да се отнасят до компетентния български съд.

Лични данни

 1. Участниците следва да участват в кампанията със своите лични профили във Facebook, изисквани за участието им в кампанията.
 2. Организаторът няма да използва лични данни на участниците в кампанията за други маркетингови цели.
 3. Семействата, получили право на награда, се съгласяват изрично с факта, че по време на интервютата и комуникацията с медиите, ще бъдат фотографирани и филмирани и че снимките и видеозаписите в резултат на това ще станат публично достояние, с цел постигане на маркетинговите цели на Организатора и неговите партньори в кампанията, без да имат претенции за някакво възнаграждение или обезщетение във връзка с това.
 4. Семействата, получили награда, се съгласяват изрично с факта, че нямат против всички предоставени лични данни, включително снимки и записи от интервюта, да бъдат съхранявани от Организатора и неговите партньори в кампанията, а имената и снимките им да бъдат използвани за последващи техни маркетингови цели.
 5. Личните данни, получени от Организатора и неговите партньори в кампанията ще бъдат обработвани и съхранявани, съгласно изискванията на българското законодателство в областта на защита на личните данни.

28.11.2016 г.
„Хуауей Технолоджис България – ЕООД“
Сдружение с нестопанска цел „Празнични герои“: