Празнични герои 2014

Посланиците на доброто, които подадоха ръка на хората в нужда, тази Коледа!

ä«ía¿¡áGá---Gn-»«aáªñá-ß½Ññ-ßÑíÑ-ß¿-ñ«ía«

Celebrities_quotes_iva_ekimova

tedi-katsarova

Viki_Terziiska

Ivo_Tanev

Ivo_Zahariev

ï¿t¡«-ñá-ßÑ-ßaÑT¡ÑF-ß-s«aá,-¬«¿G«-¡á¿ßG¿¡á-¿¼áG-¡pªñá-«G-»«¼«T

鿪ñáF-óÑñ¡áúá-aѺp½GáG

ù«óѬ-Ganíóá-ñá-»«¼áúá-½¿t¡«-¿-»Ñaß«¡á½¡«-¡á-¡n¬«¬

諽Ññá-Ñ-½eí¿¼¿nG-¼¿-»aạ¿¬-¿-¿ß¬á¼-»«óÑtÑ-s«aá-ñá-ú«-pßÑGnG-Gá¬á-¬á¬G«-ú«-pßÑTá¼-áº

ì¿Ñ-óß¿t¬¿-¿ß¬á¼Ñ-ñá-¿¼á¼Ñ-»«-ñ«íaá-ßOñíá

Ǻ-«í¿tá¼-ñá-»«¼áúá¼-¡á-s«aáGá,-¬«¿G«-¿¼áG-¡pªñá

çáT«G«-óOó-óßѬ¿-Ññ¿¡-«G-¡áß-ñaѼÑ-úÑa«¿,-úÑa«¿GÑ-ßá-¡áóßn¬OñÑ

Å«¬aÑ»ÑGÑ-Holiday-Heroes-¿-»«¬áªÑGÑ-ßó«nGá-½eí«ó-ó-ñѬßGó¿Ñ

Всички те казаха „Да“ на каузата, която носи топлина, там където най-много има нужда от нея…

Рапърът Redman

Рут Колева

Веселин Маринов

Калин Врачански

Елена Брусарска

Тони

Георги Любенов

Ася Методиева

Стефан Щерев

Anelia

Десислава

Фахрадин Фахрадинов

Симеон Славчев

Йоанна Драгнева

Йоана Темелкова

Иво Тончев

Алексадър Попов

Voice of Boys

Посланици от благотворителен турнир по Волейбол 2014

Матей Казийски

Методи Ананиев

Иван Колев

Елица Василева

Евгени Иванов - Пушката

Константин Митев

Страшимира Филипова

Стойко Ненчев

Симеон Александров

Радостин Стойчев